Assegurances

Homologació del marc andorrà a la regulació i supervisió en l’àmbit de les assegurances

Ja fa anys que el Principat d’Andorra va emprendre una actuació molt decidida amb l’objectiu d’aconseguir l’homologació plena del sistema financer a fi i efecte de facilitar-ne la consolidació i el desenvolupament en el nou entorn europeu i internacional del segle XXI.

En aquest context, el juny del 2017 es va aprovar la Llei 12/2017 d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra, i el desembre el Reglament que completa la primera part del procés d’adaptació de la normativa andorrana al nou règim establert per la Unió Europea en matèria d’assegurances.

Els punts de referència d’actualització d’aquest marc jurídic són els criteris que emanen de l’Associació Internacional d’Inspectors d’Assegurances i el nou règim establert per la Unió Europea de Solvència II, regulat per la Directiva 2009/138/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre de 2009, així com la seva àmplia normativa de desenvolupament i les regles que dicta l’Autoritat d’Assegurances i Pensions de Jubilació.

El nou marc jurídic parteix de la premissa d’assumir els condicionants i la trajectòria del model actual andorrà, amb les peculiaritats derivades de la dimensió limitada del sector, i introdueix uns canvis imprescindibles amb vista a garantir la transparència i la solvència del sector.

El nou marc jurídic encarrega la funció de regulació i supervisió a l’Autoritat Financera Andorrana, organisme que assumeix dita tasca a partir del gener del 2018.