Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

En el marc de l’Acord Monetari, Andorra ha transposat la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme (“4a Directiva”), així com el Reglament (UE) 2015/847 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relatiu a la informació que acompanya les transferències de fons.

Igualment, cal destacar que el Principat d’Andorra se sotmet de manera periòdica a les avaluacions del Consell d’Europa, realitzades pel Comitè d’experts per a l’avaluació de les mesures contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme (Moneyval), avaluacions per a les quals resulta fonamental una adequada i efectiva implementació dels estàndards internacionals en la matèria, materialitzats en les referides recomanacions del Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI).

Tant la transposició de la normativa comunitària referida com la implementació de les recomanacions del GAFI requereixen una revisió general de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i adoptar els nous principis, com el de l’adequada gestió del risc, en els quals la nova normativa aprofundeix i que mereixen una nova llei inspirada de manera directa en els principis que emanen de la 4a Directiva 2015/849 i de les noves recomanacions del GAFI.

La Llei 14/2017 que transposa la 4a Directiva va ser aprovada pel Consell General d’Andorra en la seva sessió del dia 22 de juny de 2017 i va entrar en vigor el dia 20 de juliol de 2017. Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 21/2019 aprovada en data 28 de novembre de 2019.

Per a més informació, consulteu:
Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra www.uifand.ad/ca